อาจารย์พงษ์ศิริ New.PNG

อาจารย์ พงศ์ศิริ  ทับเพ็ง

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • Logistics & Supply Chain

 • Capacity Planning

 • ระบบ Lean Manufacturing

 • กระบวนการ Problem Solving

อาจารย์ภรัณยู New.PNG

อาจารย์ ภรัณยู  วงศ์คำ

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • ระบบ TPM

 • การบริหารจัดการ Energy

 • ระบบ Electrical Power

 • ระบบ Electrical Control

อาจารย์ลัทธ์วัฒน์ New.PNG

อาจารย์ ลัทธ์วัฒน์  ธิมา

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • ระบบ Lean

 • กิจกรรม QCC และ Kaizen

 • เทคนิค Why-Why Analysis

 • กระบวนการ 8D Report

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

อาจารย์ จารุมาศ.PNG

อาจารย์ จารุมาศ  อนุชชาลาคม

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • การบริหารจัดการโครงการ

 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ

 • การบริหารจัดการต้นทุนองค์กร

 • การจัดการต้นทุนวางแผนภาษี

อาจารย์ศศิธร New.PNG

อาจารย์ ศศิธร  โพธิ

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • ความปลอดภัยในการทำงาน

 • การส่งเสริมสุขภาพดีในองค์กร

 • การนำเสนออย่างมืออาชีพ

 • จิตวิทยาการจูงใจในองค์กร

อาจารย์ขวัญเเก้ว new.PNG

อาจารย์ ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • การพัฒนาบุคลากร ด้วย Activity based learning

 • การสร้างทีมงานและแรงจูงใจในการทำงาน

อาจารย์เอกดนัย New.PNG

อาจารย์ เอกดนัย  อรรถกุลเรขา

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • ระบบ Lean Six Sigma

 • เทคนิคและเครื่องมือ SPC

 • ระบบ TQM

 • กระบวนการ 8D Report

อาจารย์ภฤศธร .PNG

อาจารย์ ภฤศธร   ปาลสุข

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • Supply Chain Management

 • Warehouse & Logistics

 • Lean Supply Chain

 • Lean Automation

อาจารย์วราพร New.PNG

อาจารย์ วราพร  นาคประทุม

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • โปรแกรม Microsoft Excel

 • การวิเคราะห์ Project Feasibility

 • Financial Analyst & Model

 • Project Management

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

อาจารย์ภัสราภรณ์ .PNG

อาจารย์ ภัสราภรณ์  เลาหะโชติ

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร

 • จิตวิทยาการจูงใจในองค์กร

 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 • CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาจารย์ธงชัย New.PNG

อาจารย์ ธงชัย  ปราชญ์วิทยา

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • การบริหารค่าตอบแทน

 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน

 • การพัฒนาองค์การ

 • การบริหาร HR for Non-HR

อาจารย์ชนิดา new.PNG

อาจารย์ ชนิดา บูรพาไพศาลกิจ

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • การพัฒนาองค์กร

 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน

อาจารย์ ปวริศา New.PNG

อาจารย์ ปวริศา  กันทะเขียว

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส

  ความเชี่ยวชาญ​​

 • ระบบ TPM

 • กิจกรรม AM (Jishu Hozen)

 • กิจกรรม Kaizen / QCC

 • หลักการ SMED

© SMART GROWTH TRAINING & CONSULTING Co., Ltd