หลักสูตรความรู้ทางวิศวกรรม - Engineering
 
A. กลุ่มหลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา - Problem Analysis & Problem Solving
 
B. กลุ่มหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและระบบไคเซ็นข้อเสนอแนะ - QCC & KSS
 
C. กลุ่มหลักสูตร ระบบลีน - Lean System
 
D.กลุ่มหลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม - TPM : Total Productive Maintenance
 
E. กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการแบบซิกส์ซิกม่า - Six Sigma Management
 
F. กลุ่มหลักสูตร เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ - Industrial Engineering Techniques
G. กลุ่มหลักสูตร กิจกรรม 5ส - 5S Activity
 
 
H. กลุ่มหลักสูตร อุตสาหกรรม 4.0 - Industry 4.0
 
I. กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ - Project Management
 
J. กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน - Logistics & Supply Chain Management
 
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources
K. กลุ่มหลักสูตร การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร - Human Resource Management and Development
 
 
L.กลุ่มหลักสูตร การสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงาน - Power and Motivation Building
M. กลุ่มหลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล - Effective Communication
 
 
N. กลุ่มหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Computer Programs

© SMART GROWTH TRAINING & CONSULTING Co., Ltd